ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์
พ.ร.บ.
ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลประกันภัย อัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด พ.ร.บ.
  กรมการประกันภัย
 
  อู่กลางประกันภัย
 
  บริษัทกลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ
 
  สมาคมประกันวินาศภัย
 

 

ประกันอัคคีภัย

  - ผู้มีสิทธิทำประกันอัคคีภัย
  - ทรัพย์สินที่สามารถเอา่ประกันได้ / ไม่รวมอยู่ในประกัน
  - ภัยที่ได้รับ / ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐาน
  - ปัจจัยในการคำนวณเบี้ยประกันภัย
 
 
 
 
 ความหมาย / ประวัติความเป็นมาของประกันอัคคีภัย
    
     "อัคคีภัย" เหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัว อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ หลายประการ เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ฟ้าผ่า หรือความประมาทเลินเล่อของคน รวมถึงความบกพร่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เครื่องหุงต้ม อันนำมาซึ่งความสูญเสีย ความเสียหายแก่ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินอันมีค่าของท่าน
     อัคคีภัยนับว่าเป็นภัยที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้อย่างมากมาย ภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะในแหล่งชุมชนที่มีสิ่งปลูกสร้างอย่างหนาแน่น ผู้ประสบภัยจากไฟไหม้อาจจะสูญเสียทรัพย์สินจนหมดตัว จนมีคำกล่าวว่า "โจรปล้นสิบครั้ง ยังไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว" ทุกคนก็คงจะตระหนักถึงภัยดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงมักจะมีการเตรียมการป้องกันอัคคีภัยในรูปแบบต่างๆ อยู่บ้าง แต่ก็ไม่วายที่จะเกิดอัคคีภัยขึ้น แม้แต่อาคารที่ทันสมัย เช่น โรงแรม อาคาร สำนักงานต่างๆ ซึ่งมีอุปกรณ์ป้องกันไฟอย่างดีแล้วก็ตาม จริงอยู่ว่าการเตรียมการป้องกันไว้ก่อนย่อมเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันที่แน่นอนว่าจะไม่เกิดอัคคีภัยขึ้น
     จากที่ได้มีการสำรวจถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย พบว่าสาเหตุอันดับหนึ่งนั้นเกิดจากความประมาท โดยจะเกิดเหตุกับอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และร้านค้า ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้สูง ดังนั้น การทำ "ประกันอัคคีภัย" จะทำให้ท่านได้รับความคุ้มครองความสูญเสีย หรือ เสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้ ซึ่งเป็นอีกหนทางหนึ่ง ในการเพิ่มความอุ่นใจ และทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน
     นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2543 กรมการประกันภัย ยังได้ประกาศใช้กรมธรรม์อัคคีภัยฉบับใหม่ที่จะให้ความคุ้มครอง เฉพาะกับที่อยู่อาศัย เรียกว่า "กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย" (Household Policy) ซึ่งกรมธรรม์ฉบับนี้จะได้รับการปรับปรุง ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้รับประโยชน์ จากการทำประกันอัคคีภัยอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมมากขึ้น โดยมีความคุ้มครองเพิ่มเติม จากกรมธรรม์อัคคีภัยปกติ