:: บทความ - ข่าวสาร ::

  Navigator : ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ | ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | พ.ร.บ.
 ยกเลิกเครื่องหมาย พ.ร.บ.       นับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2550 ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฉบับแก้ไขเริ่มมีผลใช้บังคับ ท่านผู้เอาประกันภัยทุกท่านจะไม่ได้รับเครื่องหมาย พ.ร.บ. เพื่อนำไปติดหน้ารถยนต์อีกต่อไป เนื่องจาก กรมการประกันภัยได้กำชับให้บริษัทประกันภัยงดการออกเครื่องหมาย พ.ร.บ. ทันที เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับแก้ไขดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้ยกเลิกเครื่องหมาย พ.ร.บ. 

    อย่างไรก็ดี ท่านผู้เอาประกันภัยจะยังคงได้รับกรมธรรม์ประกันภัย และได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยตามปกติแม้ไม่มีเครื่องหมาย พ.ร.บ. ดังกล่าว  
อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการแสดงหลักฐานให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ โปรดเก็บกรมธรรม์ประกันภัยฯ ไว้ในรถยนต์ที่เอาประกันภัยเสมอ และท่านผู้เอาประกันภัยยังคงสามารถใช้หลักฐานการรับประกันภัยที่ได้รับไว้แล้วไปแสดงต่อกรมการขนส่งทางบกเพื่อทำการจดทะเบียน หรือชำระภาษีประจำปีได้ตามปกติ  

 

Copyright © 2007 All rights Reserved :: CheckInsure.com ::
ศูนย์ข้อมูลประกันภัยต่าง ๆ อาทิเช่น ประกันภัยรถยนต์ พรบ. กระกันอัคคีภัย บริษัทประกันภัย อู่ซ่อมรถ ฯลฯ