:: บทความ - ข่าวสาร ::

  Navigator : ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ | ประกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ | พ.ร.บ.
 การยกเลิกเครื่องหมายแสดงว่ามีการรับประกันความเสียหาย
สำหรับผู้ประสบภัยจากรถ 

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(ฉบับที่4) พ.ศ.2550 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2550 เป็นต้นไปนั้น ได้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องหมายแสดงว่ามีการรับประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ ดังนี้
1. ให้ยกเลิกเครื่องหมายที่แสดงว่ารถดังกล่าวได้จัดให้มีการประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และยกเลิกภาระของนายทะเบียนในการจัดทำเครื่องหมายและส่งมอบให้กับบริษัท เพื่อส่งมอบเครื่องหมายให้เจ้าของรถที่จัดให้มีการประกันภัย ด้วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้เจ้าของรถที่ได้จัดทำประกันภัยที่ความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ วันที่ 6 เมษายน 2550 เป็นต้นมา จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงว่ามีการประกันภัยรถจากบริษัทประกันภัย
2. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน กรมการประกันภัยได้ออกประกาศนายทะเบียน เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและส่งคืนเครื่องหมายแสดงว่ามีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ ลงวันที่ 10 เมษายน 2550 ให้บริษัทประกันภัยส่งคืนเครื่องหมายที่ยังมิได้มีการจำหน่ายให้แก่ประชาชนแล้ว
ดังนั้น กรมการประกันภัยจึงใคร่ขอเตือนประชาชนให้โปรดระมัดระวัง และหากพบข้อเท็จจริงดังกล่าว ทั้งอย่าได้หลงเชื่อผู้ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางที่ไม่สุจริต หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการส่งมอบพร้อมเครื่องหมาย หากความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2550 ถ้าหากพบเห็นการกระทำผิดดังกล่าวหรือมีข้อสงสัยใดๆให้สอบถามได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมการประกันภัยหรือโทรแจ้งสายด่วน 1186

3.พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวบัญญัติให้กรมการขนส่งทางบกได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบรถทุกคันก่อนการจดทะเบียนหรือชำระภาษีประจำปีว่าได้มีการจัดทำประกันภัยแล้วหรือไม่ซึ่งหากไม่ได้มีการจัดทำประกันภัยแล้วกรมการขนส่งทางบกก็จะไม่ดำเนินการจดทะเบียนหรือชำระภาษีประจำปีให้แก่รถคันดังกล่าวดังนั้นหากจะต้องนำรถไปจดทะเบียนหรือรถคันใดถึงกำหนดเวลาที่จะต้องชำระภาษีประจำปีเจ้าของรถควรจัดให้มีการทำประกันภัยก่อนและนำเอกสารหลักฐานการจัดทำประกันภัยประกอบคำร้องขอการจดทะเบียนหรือชำระภาษีประจำปีนั้นด้วยโดยป้ายวงกลมที่ได้รับหลังจากการชำระภาษีประจำปีจะเป็นข้อสันนิฐานเบื้องต้นว่ารถคันนั้นได้มีการจัดทำประกันภัยแล้วและเพื่อให้ความเชื่อใจเกิดแก่ประชาชนกรมการประกันภัยได้มีการประสานงานกับกรมการขนส่งทางบกและพร้อมที่จะนำระบบส่งข้อมูลการรับประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการตรวจสอบการจัดทำประกันภัย

 

ที่มา : กรมการประกันภัย  21/5/2550 9:58:00 

Copyright © 2007 All rights Reserved :: CheckInsure.com ::
ศูนย์ข้อมูลประกันภัยต่าง ๆ อาทิเช่น ประกันภัยรถยนต์ พรบ. กระกันอัคคีภัย บริษัทประกันภัย อู่ซ่อมรถ ฯลฯ