ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์
พ.ร.บ.
ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลประกันภัย อัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด พ.ร.บ.
  กรมการประกันภัย
 
  อู่กลางประกันภัย
 
  บริษัทกลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ
 
  สมาคมประกันวินาศภัย
 

 

พ.ร.บ.

ความหมายและประเภทของการประกันภัย พ.ร.บ.
  ทำไมกฎหมายต้องบังคับให้ทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.
  รถประเภทที่ต้องทำ / ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.
  บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ทำ พ.ร.บ.
  ความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ.
  ข้อพึงปฏิบัติเมื่อประสบภัยจากรถ
  การยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
  เครื่องหมายที่แสดงว่ามีการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.
  การบอกเลิกกรมธรรม์


ความหมายและประเภทของการประกันภัย พ.ร.บ.
กรณีผู้เอาประกันภัยบอกเลิก บริษัทต้องแจ้งการบอกเลิกให้นายทะเบียนทราบเป็นหนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ